مقالات مرتبط با محصولات

تمامی این مقالات با برند شرکت طب پژوهان رازی (TPR) به چاپ رسیده اند.
# Title Journal Impact factor Url
1 Ameliorative effect of gallic acid on sodium arsenite-induced spleno-, cardio- and hemato-toxicity in rats Life Sciences 3.234 view article
2 Neuroprotective effects of Ellagic acid against acrylamide-induced neurotoxicity in rats Neurological Research 1.449 view article
3 Gallic acid ameliorates sodium arsenite-induced renal and hepatic toxicity in rats Drug and Chemical Toxicology 1.531 view article
4 مقایسه اثر سه داروي ایندومتاسین سلکوکسیب و آسپرین بر روي آسیب هاي کبدي ناشی از سپسیس در مدل C فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی view article
5 Ellagic Acid Prevents Oxidative Stress, Inflammation, and Histopathological Alterations in Acrylamide-Induced Hepatotoxicity in Wistar Rats Journal of Dietary Supplements view article
6 Beneficial effects of melatonin and atorvastatin on retinopathy in streptozocin-induced diabetic rats Current Drug Therapy - view article