تائیدیه محصولات

تائیدیه محصولات شرکت فن آور طب پژوهان رازی
# محصول تائیدیه
1 malondialdehyde کیت سنجش مالون دی آلدهید (MDA) شرکت طب پژوهان رازی (TPR) مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دارای مجوز GLP) با شماره ۴۲۵/۶۷۷/د/ ۹۷ مورد تایید قرار گرفت.