اخبار شرکت فن آور طب پژوهان رازی

good laboratory practice
1397/10/10

تایید کیفیت کیت سنجش مالون دی آلدهید

کیت سنجش مالون دی آلدهید (MDA) شرکت طب پژوهان رازی (TPR) مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دارای مجوز GLP) با شماره ۴۲۵/۶۷۷/د/ ۹۷ مورد تایید قرار گرفت.
1397/09/11

حضور در نمایشگاه بین المللی

حضور شرکت فن آور طب پژوهان رازی (TPR)، مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران در دومین‌ نمایشگاه بین المللی صنعت بومی زیست در نمایشگاه بین المللی سالن ۱۲ غرفه ۱۷