خدمات شرکت فن آور طب پژوهان رازی

  • تولید کیت ها و محصولات تحقیقاتی- آزمایشگاهی
  • برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ها
  • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در حوزه فعالیت های شرکت
خدمات شرکت طب پژوهان رازی